Agrarisch

Uw woning of schuur is in gebruik en het asbestvraagstuk dient zich aan.

Ook als er geen directe aanwijzingen zijn, kunt u met twijfels zitten. Dan kunnen wij voor u een onderzoek uitvoeren om vast te stellen welke risico’s de gebruikers van het gebouw lopen. Wij geven u advies voor de beste aanpak van het asbest probleem.

Een onderzoek naar de potentiële en actuele risico’s wordt uitgevoerd in drie stappen:
- Een visuele inspectie van het gebouw op aanwezigheid van asbesthoudende materialen
- Het nemen en laten analyseren van stof- en materiaalmonsters
- Het uitvoeren van luchtmetingen

Op basis van bovenstaande stappen doen wij een uitspraak over de potentiële en actuele risico’s van de asbesthoudende materialen. Dit kan aanleiding zijn voor een beheersplan of een plan van aanpak om de risico’s te elimineren.

Asbestinventarisatie

Dit is een wettelijk verplicht onderzoek bij het geheel of gedeeltelijk afbreken van een gebouw. Het speelt bij de aanvraag voor een sloopvergunning of de accurate voorbereiding van sloopwerk.

Ook bij aan- of verkoop adviseren wij een onderzoek. Onze inspectie is hierbij ’licht destructief’, dat wil zeggen: wij kunnen eventueel licht handgereedschap gebruiken. Zoals een punttang, hamer of schroevendraaier. Hierbij is toegang nodig tot alle ruimten in het gebouw of object. Indien nodig nemen wij monsters, voor onderzoek in een geaccrediteerd laboratorium.

Betrokken partijen

Als het gaat om asbest, dan zijn de taken duidelijk verdeeld. Dit om te voorkomen dat ‘de slager zijn eigen vlees keurt’. De volgende partijen kunnen bij een asbestgeval betrokken zijn.

Subsidie

Stimuleringsregeling: Asbest eraf, zonnepanelen erop!
Momenteel ligt er naar schatting 130 miljoen vierkante meter aan asbesthoudende daken in Nederland.  Driekwart daarvan ligt op boerderijen en andere agrarische gebouwen. Geen asbesthoudende daken meer in 2024. Dat wil staatssecretaris Atsma bereiken door een subsidie van € 20 miljoen uit te trekken voor het vervangen van asbestdaken. De subsidiëring is alleen beschikbaar voor daken van agrarische gebouwen. Voor de vervanging van andere daken ligt de verantwoordelijkheid bij de gebouweigenaar.

In 2013 is de stimuleringsregeling ’Asbest eraf, zonnepanelen erop’ opengesteld en kunnen agrarische ondernemers een subsidieaanvraag indienen. Per provincie kunnen de voorwaarden van de regeling verschillen. Ga naar toevoegingen per provincie voor meer informatie.

De ontwerpregeling ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:
- Alleen agrarische bedrijven (minimale standaardopbrengst 25.000) komen in aanmerking
- 3 euro subsidie per m2 asbestdak
- Sanering moet gepaard gaan met een terugplaatsing van zonnepanelen
- Minimumoppervlakte 400 m2 te saneren asbestdak
- Per aanvrager maximaal 7500 euro subsidie
- Sanering van asbestdaken van gebouwen met een nevenfunctie mag, mits binnen het bouwblok
- Plaatsing van minimaal 15 kW piek zonnepanelen op een ander dak dan het gesaneerde dak mag op voorwaarde dat dit gebouw zich op een bouwblok uit de aanvraag bevindt
- Alvorens asbest te verwijderen en zonnepanelen te plaatsen, moet een complete aanvraag voor de subsidie ingediend zijn (inclusief alle gevraagde bewijsstukken). Het advies is om pas na ontvangst van de beschikking over te gaan op uitvoering.

Bekijk vóór het indienen van een aanvraag altijd eerst de regeling van de betreffende provincie voor de exacte voorwaardenAsbestinspect is gecertificeerd en beschikt over gekwalificeerde inspecteurs. Onze rapportages zijn duidelijk en voldoen aan de eisen die de overheid heeft gesteld. U kunt ons vinden op de lijst met erkende bedrijven op de website van Ascert.